ЖУРНАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ Т.2 №1
Грязь для чистоты? Опыт этнографического изучения использования воды в целях гигиены
ЖУРНАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ Т.2 №1

Грязь для чистоты? Опыт этнографического изучения использования воды в целях гигиены

Авторы:
Юхас К.
DOI:
Полный текст:
Этнографические исследования свидетельствуют, что использование воды и практики гигиены определяются гидрогеологическими условиями и наличием водных ресурсов. Напротив, пыль, грязь, мусор – это то, от чего мы в процессе уборки стараемся избавиться. Для крестьянского уклада жизни характерны близость к природе и практически стопроцентно безотходное хозяйство. Воду из природных источников бережно использовали для личной гигиены, стирки, мытья посуды и уборки. Моющими средствами служили самые простые вещества: зола (KOH), сода (Na2CO3), мыло, сваренное из животного жира. Все они, попадая с грязной хозяйственной водой в почву, не причиняли ущерба окружающей среде. У бережного отношения к воде был отработанный порядок, в результате чего человек веками жил в гармонии с природой. Капиталистическая модернизация и культура консумеризма разрушили гармонию: для того, чтобы соответствовать навязываемым рынком новым и новым искусственным стандартам (идеалам), мы для достижения чистоты расходуем все больше воды, обильно приправленной моющими средствами, отчего человек становится все чище, а в окружающую среду возвращается все больше загрязняющих веществ.
Юхас Каталин
Доктор наук, ведущий научный сотрудник
Институт этнографии Центра гуманитарных исследований
Венгерской академии наук
Будапешт, Венгрия
juhasz@etnologia.mta.hu
    1. Боршош Б. Реки, блата и земеделски земи. Изследователски перспективи за екологичната история на Унгария чрез примери от Бодрогкьоз, Североизточна Унгария // Български фолклор. 2011. Т. 37. № 1. С. 110‒127.
    2. Герберштейн С. Записки о Московии: в 2 т. / под ред. А.Л. Хорошкевич. М.: Наука, 2008. Т. 1. 774 с. (Памятники исторической мысли).
    3. Токарев С.А. История русской этнографии (Дооктябрьский период). М.: Наука, 1966. 453 с.
    4. Токарев С.А. Истоки этнографической науки. М.: Наука, 1978. 164 с.
    5. Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.; СПб.: Директ-Медиа, 2001. 1568 с.
    6. Юхас К. Запах тела и аромат чистоты в культуре обитателей «самого веселого барака»: Венгрия, 1960–1989 годы // Теория моды. 2013. № 26. С. 339‒363.
    7. Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében / Szerk. B. Andrásfalvy, G. Vargyas. Budapest: L’Harmattan, 2009. 346 old.
    8. Bausinger H. “Párhuzamos különidejűségek”. A néprajztól az empirikus kultúratudományig // Ethnographia 100. 1989. Рр. 24–37. old.
    9. Borsos B. Rivers, Marshes and Farmlands. Research Perspectives on the Ecological History of Hungary through Examples of Bodrogköz (NE-Hungary) // Hungarian Studies. 2009. Vol. 23. No. 2. Pр. 195–210.
    10. Bourdieu P. A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat, 1978.
    11. Campbell E., Lassiter L.E. Doing ethnography today: Theories, methods, exercises. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2015. 160 p.
    12. Csiffáry G. Régi magyar fürdővilág. Budapest: Helikon, 2004. 139 old.
    13. Füzes E. Kutak táji típusai // Magyar Néprajzi Atlasz IV / Szerk. J. Barabás. Budapest: Akadémia Kiadó, 1989. Pр. 276‒281. old.
    14. Hanák P. Magyarország társadalma a századforduló idején // Magyarország története 1890–1918. / Szerk. P. Hanák. Budapest: Akadémia Kiadó, 1988. Рр. 403–516. old.
    15. Jávor K. A higiéniai gyakorlat változása az ideák, köztük a saját testhez való viszony tükrében. Zsombó (1977–2007) // Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról / Szerk. K. Juhász. Budapest: L’Harmattan, 2009. P. 141–158. old.
    16. Juhász K. Body – Identity – Society: Concepts of the Socially Accepted Body in the 20th Century Hungarian Rural Areas // Acta Ethnographica. 2016. Vol. 61. No. 2. Pp. 283‒312.
    17. Juhász K. Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. századi falun. Have Wash! – Hygiene in the 20th Century Village Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2006.
    18. Juhász K. Termál- és ökoturizmus-koncepciók Gyomaendrődön. A társadalomtudományi kutatás lehetőségei egy város versenyképességének javításában // Ethno-Lore: a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve. 2014. 31. évf. 261–310. old.
    19. Juhász K. A tisztálkodás és szépségápolás átalakulása falun az 1960–1970-es években // Múltunk. 2008. 53. köt. 3. sz. 109–121. old.
    20. Juhász K., Szabó Z.G. A hidrogeológiai viszonyok és a vízhasználat összefüggései, különös tekintettel a Balaton-felvidék településeire. // Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. / Szerk. K. Juhász. Budapest, 2009. P. 48‒65. old.
    21. Kapitány Á., Kapitány G. Néhány gondolat a tisztaság szimbolikájáról // Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról / Szerk. K. Juhász. Budapest: L’Harmattan, 2009. P. 17–47. old.
    22. Kósa L. A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest: Osiris, 2001. 297 old.
    23. Kósa L. Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Debrecen: KLTE, 1990. 569 old.
    24. Lajos V. Testek – tisztaság – modernitás. Kulturális és társadalmi összefüggések Moldvában a “báje” kapcsán // Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról / Szerk. K. Juhász. Budapest: L’Harmattan, 2009. Pр. 159–171. old.
    25. Murányi V. A ház szennye, szemete. Hulladékkezelés Gyimesközéplokon az ezredforduló után // Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról / Szerk. K. Juhász. Budapest: L’Harmattan, 2009. Pр. 88–203. old.
    26. Országh J. Approche systémique du problème de traitement des eaux usées domestiques. // Tribune de l'eau (CEBEDEAU). 1992. Vol. 45. N°6. Pр. 89–94.
    27. Táj és történelem – Tanulmányok a történeti ökológia világából / Szerk. А.R. Várkonyi. Budapest, Osiris, 2000. 371 old.
    28. A táj változásai a Honfoglalás óta a Kárpát medencében: a Gödöllön 1996. június 24–26.
-án megtartott tudományos konferencia kiadványa / Szerk. Gy. Füleky. Gödöllö: GATE MSZKI, 1997. 455 old.
    29. Tátrai Zs. Aranyos víz szótlan víz // Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról / Szerk. K. Juhász. Budapest: L’Harmattan, 2009. Pр. 71–293. old.
    30. Valuch T. A hosszú háztól a kockaházig: a lakásviszonyok változásai a magyar falvakban a hatvanas években // «Hatvanas évek» Magyarországon. Tanulmányok / Szerk. J. M. Rainer. Budapest: 1956-os Intézet, 2004. Pр. 386–407. old.
    31. Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig / Szerk. G.K. Horváth. Budapest: Balassi, 2014. 725 old.
    32. A víz kultúrája / Szerk. E. Bartha, R. Keményfi, V. Lajos. Debrecen: Debreceni Ehyetem Néprajzi Tanszék, 2010. 256 old. (Studia folkloristica et ethnographica. 55).
    33. Wernher G. De admirandis Hungariae aquis hypomnemation. Sine dato et loco. 20 p. URL: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ103578602
Ключевые слова:
гигиена, венгерская история, традиционная крестьянская культура, использование воды, переработка мусора
Для цитирования:
Юхас Каталин Грязь для чистоты? Опыт этнографического изучения использования воды в целях гигиены // Historia Provinciae – журнал региональной истории. 2018. Т. 2. № 1. С. 31–59. DOI: 10.23859/2587-8344-2018-2-1-3

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8344 (Online)